نگهبان مسلح
سرویس‌های حفاظتی> نگهیان مسلح

 

به منظور حفاظت از شعب غیر مادر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و طلا و جواهر فروشی ها و سایر اماکن، موسسات حفاظتی و مراقبتی می‌توانند نسبت به بکارگیری پلیس یار مسلح اقدام نمایند.
بدین منظور مؤسسات مجاز می‌توانند از بین پرسنل شیفت استراحت یا بازنشستگان نیروهای مسلح و بسیجیان فعال مورد تایید مراجع مربوطه، اقدام به استقرار نیروی مسلح در اماکن تحت پوشش خود را بنمایند.