نگهبان محله
سرویس‌های حفاظتی>نگهبان محله

تامین نیروی نگهبان آموزش دیده و واجد شرایط اعلامی از سوی فراجا یکی از خدمات قابل ارایه در این مؤسسه می‌باشد.
بر اساس ماده ۱۲۲ قانون چهارم توسعه ، مصوب شورای عالی امنیت ملی و ابلاغ فرماندهی معظم کل قوا ، جذب ، آموزش و به کارگیری پلیس یاران از طریق موسسات حفاظتی و مراقبتی صورت خواهد گرفت.
در این راستا به منظور ارتقا امنیت محلات و اماکن و مجتمع ها و تاسیسات و …. شهروندان می توانند از طریق موسسات حفاظتی و مراقبتی اقدام به جذب و استقرار پلیس یار (نگهبان محله) نمایند.
برخی از وظایف این پلیس یاران عبارتند از:

_ منطقه ومحدوده خود را دانسته ومراقبت دائمی نماید.

_ هرپست را مهمترین پست دانسته وهمواره برای روبروشدن با موارد ناگهانی وحوادث آماده باشد.

_ موانع وحصارهای محدوده خود را همه روزه کنترل کند.

_ وسایل نقلیه را در هنگام ورود وخروج به محدوده ، کنترل نماید.

_ کنترل دقیق افراد در رفت وآمدهای ساعات اداری وخصوصاً بعداز ساعات اداری.

_ کنترل دربها وپنجره ها ،حفاظ ها ، قفلهای سوئیچی وآویزی-اتاقها-راهروها-پیرامون ساختمانها ،راههای نفوذی وحساس ،زوایای بی روح ونقاط کور در هنگام تحویل گرفتن پست وگشت زنی بخصوص درهنگام شب.

_ قفل کردن تمام درهای ورودی وپنجره های ساختمان هنگامیکه جهت گشت زنی از ساختمان خارجمی شود.

_ گشت زنی در محدوده استحفاظی بصورت دقیق و داشتن ارتباط با پست های دیگر.

_ هوشیاری کامل وعدم غفلت از نگاه کردن به جوانب محیط در هرچند لحظه یکبار.

_ عدم افشای اطلاعات در مورد مسائل نگهبانی با تلفن.

_ هماهنگی واطلاع به سر شیفت در صورت بروز موارد مشکوک یا کارضروری
_ اطلاع رسانی موارد خاص در طول شیفت و انتقال آن پس از پایان شیفت به سرشیفت بعدی.

_ پلیس یار می بایست شناسایی کامل واطلاع لازم از محل نگهبانی خود داشته و نقاط ضعف را کنترل بیشتری نموده ودر دفتر گزارش نگهبانی ذکر نماید.

_ در راس ساعت تعیین شده درمحل نگهبانی حاضر وپست مربوطه را تحویل گرفته وخروج به موقعداشته باشد

_ درصورتیکه انجام امور نگهبانی به صورت شیفت درگردش باشد، قبل از وارد شدن زمان شیفت جدید،ترک محل نگهبانی برای نگهبان شیفت قبلی ممنوع می باشد.

_ از ترک پست محل نگهبانی خودداری نماید.

_ هرگونه تغییر درمحل یا زمان نگهبانی طی هماهنگی قبلی با مسئول مربوطه انجام گیرد.

_ از انجام هرگونه کار غیر ضروری که پلیس یار را از وظیفه اصلی باز می دارد،خودداری بعمل آید.(شرکت و مداخله در نزاع ها و امورات غیر مرتبط با اداره انتظامات…)
_ برخورد حسنه با مراجعین وتلاش درجهت راهنمایی صحیح آنان داشته باشد.

_ از حوزه استحفاظی و تاسیسات (آب- برق- تلفن- تهویه و…) واموال واسناد حفظ وحراست نموده وهرگونه وضع غیر منتظره و مشاهده اشیاء مشکوک ویا حوادث ناگهانی را فوراً به مسئولین ذیربط گزارشنماید.

_ برگه های مرخصی کمتراز یک روز همکاران واتومبیل ها از طریق دربهای ورودی تحویل گرفته شود و از ورود افراد واتومبیل های غیرمجاز به محیط تحت پوشش جلوگیری بعمل آید.

_ بازدید از اشیاءووسایل، قبل از ورود آنها به محیط تحت پوشش و دریافت برگه خروج وسایل دولتی
_ جلوگیری از مسدود نشدن مداخل وردی و خروجی حوزه استحفاظی جهت ارائه خدمت مناسب درمواقع اضطراری.
_ نگهبان می بایست از سیستم های اعلام خطر وحفاظتی اطلاع کامل داشته ومرتباً آنها را موردبازدید قراردهد.

_ جلوگیری ازتجمع افراد متفرقه درمحل نگهبانی.

_ انجام کلیه ماموریتهای ارجاعی از طریق مسئول مافوق