نگهبان هوشمند در مصاحبه رییس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان

با استفاده از ابزارهای نوین و مانیتورینگ محیط‌ها، امکان به کارگیری نگهبان هوشمند برای منازل ومحلات نیز میسر است. به این ترتیب درپی وقوع هر حادثه مشکوک واحدهای انتظامی دراسرع وقت درمحل حضور خواهند یافت.